Comfact logo
On-prem alternativet

COMFACT CLIENT

Comfact Client är en programvara som installeras internt hos kunden. Den är utvecklad för att delar av arbetet ska kunna utföras internt, under kundens exklusiva kontroll, till exempel när dokumentet som ska undertecknas eller att valideras inte får lämna det interna nätverket.


Funktionerna i Comfact Client använder samma generella funktioner som de som finns i våra betrodda tjänster.
webb klient logga
säkerhets produkt diagram

TJÄNSTEERBJUDANDE

Vi tillhandahåller våra betrodda tjänster som tjänster för användning utan att ytterligare programvara behöver installeras.


Vi kan tillhandahålla våra betrodda tjänster lokalt hos er som kund. Betrodda tjänster kräver en pålitlig infrastruktur för hårdvara och mjukvara, med mycket strikta arbetsrutiner. Det blir ofta en kostsam och komplicerad lösning men kan motiveras om säkerhetskraven är extra höga.


Vi har därför utvecklat ett alternativ som använder Comfacts befintliga tjänster. En klient installeras internt hos kunden, för hantering av känslig personlig eller affärsinformation, medan de betrodda tjänsterna i övrigt använder Comfacts befintliga avancerade infrastruktur till en bråkdel av kostnaden.

Använda comfact client
underskrifts-ikon
UNDERSKRIFT MED COMFACT CLIENT
Comfact Client sammanställer internt information om det dokument som ska undertecknas och skickar den med begäran om digital signatur till Comfact Signature Services. Baserat på autentiseringsinformation skapar Signature Service den digitala signaturen och returnerar den till klienten. Efter att klienten har fått den digitala signaturen sätter den in signaturen i originaldokumentet och därmed skapas det färdiga, elektroniskt undertecknade dokumentet.

I det här fallet är utgör klienten Signature Creation Application (SCA) medan Signature Service är Server Signing Application (SSA).
validerings-ikon
VALIDERING MED COMFACT CLIENT
När en digital signatur av ett dokument valideras, laddas oftast hela dokument upp till en extern valideringstjänst. Detta innebär att en tjänst som tar emot dokument med potentiellt känsligt innehåll som kan exponera dess innehåll.

För att åstadkomma en validering är det möjligt att bara ladda upp de delar som är relevanta och på så sätt undvika att den känsliga informationen exponeras.

API ikon
ARBETSFLÖDEN MED COMFACT CLIENT
Med Comfact Client kan du ordna signeringsprocessen i olika arbetsflöden utifrån kundens specifika behov.