Comfact logo
Validerar underskrifter, sigill och tidsstämplar
COMFACT VALIDATION
1.
Kontrollerar underskrifter, sigill och tidsstämplars giltighet
2.
Uppfyller EU:s och nationella bestämmelser samt etablerad praxis
3.
Din portvakt för att inte acceptera felaktiga underskrifter, sigill och tidsstämplar och därmed undvika eventuella framtida juridiska problem

VALIDERINGSPROCESS

Valideringen av underskrifter, sigill och tidsstämplar används på olika sätt. När du använder Comfact Signature, Comfact Seal eller Comfact Timestamp är ett av de sista stegen att kontrollera dokumentet med Comfact Validation. Om dokumentet som ska undertecknas redan innehåller underskrifter, sigill eller tidsstämplar från en annan tjänst, valideras dessa innan den egna underskriften, sigillet eller tidsstämpeln förs till.

Dokument som är undertecknade, har sigill eller är tidsstämplade bör valideras innan de lagras och accepteras i ett elektroniskt arkiv eller i annan applikation.

Om dokument med felaktig underskrift, sigill eller tidsstämpel accepteras av en organisation kan allvarliga problem uppstå i framtiden eftersom de kan betraktas som ogiltiga. Därför är Comfact Validation din portvakt för dina juridiskt viktiga dokument.

VARFÖR SKA MAN VALIDERA?

När man förlitar sig på underskrifter, sigill eller tidsstämplar är det viktigt att de är giltiga. Du vill till exempel försäkra dig om att din underskrift tillämpats korrekt och som avsett. När du får ett dokument med en eller flera underskrifter eller sigill vill du se till att dessa är giltiga innan du tar ställning till det och undertecknar, bearbetar eller arkiverar det.

Med Comfact Validation, valideras underskrifter, sigill eller tidsstämplar för att bekräfta att de är korrekta, avancerade eller kvalificerade.

Om en underskrift, sigill eller tidsstämpel är felaktig (inte giltig) eller inte avancerad eller kvalificerad kan juridiska problem uppstå. Därför bör underskrifter och sigill valideras innan de accepteras. Det är också möjligt att inkludera specifika policykrav som anger andra minimikrav.
HUR VI VALIDERAR
API-INTEGRATION
Comfact Validation kan användas från applikationer med Comfact Application Programming Interfaces (APIs). En sigillerad valideringsrapport med resultaten returneras.
HEMSIDA
Comfact Validation kan användas manuellt från denna hemsida utan sigillerad valideringsrapport.
KLIENTVALIDERING
För att undvika extern exponering av dokumentinnehåll kan Comfact Client användas. Denna använder vårt API och överför inte dokumentet externt.